Взято отсюда: https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-immuniteta-profilaktika-prostudnyh-zabolevaniy/viewer